HK LOGO LOGO BLÅ 150x45px

Medarbejderrådets vedtægter 2012

1.
- Medarbejderrådet på Center for Job og Oplevelse består af 8 medarbejdere, 2 personaler og 1 leder. – Leder er formand og et af personalerne næstformand.

- Medarbejderrådet fungerer som et samlet råd for de 3 afdelinger og udgør således medarbejder-repræsentanter med tilhørende suppleanter fra de respektive huse.

Fordeling:
Klassiske værksteder Gydevej 2 repræsentanter
Klassiske værksteder Højvangen 2 repræsentanter
Jobskole/STU 1 repræsentant
Dagtilbud Gydevej 1 repræsentant
Dagtilbud Højvangen 1 repræsentant
Dagtilbudet Vinkeldamsvej 1 repræsentant

2.
- Der afholdes valg hvert ulige år i forsommeren og valgproceduren er, at medarbejderne afgiver stemmer på dem som vil stille op. Hvis der er flere der stiller op end der skal bruges, afstemmes der på demokratisk vis. Der vælges ligeledes suppleanter.
Stemmesedlerne udarbejdes af personalet i Medarbejderrådet og det øvrige personale er behjælpelige med afviklingen af selve valget.

3.
- Medarbejderrådet består af repræsentanter og suppleanter der kan samle meninger fra kolleger og fremsætte forslag og ide'er.
- Medarbejderrådet har til opgave at sikre medarbejdernes rettigheder samt sikre at der i dagligdagen på centeret er medarbejderindflydelse.
- Denne medarbejderinddragelse og medbestemmelse skal tydeliggøres på møderne der indholdsmæssigt kan omhandle arbejdsforhold vedrørende.:

Forskellige problemstillinger i hverdagen på centerniveau (- Det skal vedrøre alle medarbejdere)
Sociale arrangementer - fælles ture, julefrokost, idrætsdag, aktivitetsdag m.m.
Sundhedsspørgsmål vedr. levevaner - kost, motion, krop, rygning m.m.
Arbejdsforhold vedr. sikkerhed, fysisk og psykisk arbejdsmiljø, løn m.m.
Andre ændringer, forslag og beslutninger der kan diskuteres på medarbejder-centerniveau.

Personalerne skal sikre at hjælpe repræsentanterne i rådet i processen fra diskussion til beslutning.
Herudover kan der være information fra centerets værksteder/jobskole/dagtilbud eller ledelse til medarbejderne/eleverne vedrørende dagligdagens beslutninger.

4.
a; Medarbejderrådet afholder kvartalsvise møder med fast dagsorden og er placeret i nærheden af A-Med for personaledelen på Cfjoo.
Der udsendes ved årsskifte en skriftlig mødeplan for årets 4 møder. Dette gør personalet.
Medarbejderrådsmøderne afholdes skiftevis på Gydevej og Højvangen.
Tidsrammen er fra 10.15 – 12.00 på onsdage. (-Afsnittet er flyttet op)

b; Som forberedelse til møderne afholdes formøder i alle værksteder/jobskole/dagtilbud. Formødesedler sendes ud i de respektive værksteder senest 9 dage før medarbejderrådsmødet. Dette gøres af personalet/næstformanden.
Personalet på centeret skal sikre at indholdet på formøderne relaterer sig til vedtægternes punkt 3, således at vi i rådet kan beskæftige os med det relevante (og afgrænsede) indhold.

c; På medarbejderrådsmøderne vælges der fra gang til gang en mødeleder blandt repræsentanterne/suppleanterne. Mødeleder-rollen går på skift og understøttes en af personalet.

d; Der skrives referat af alle medarbejderrådsmøder, denne opgave varetages af personalet.
Referatet sendes ud til alle værksteder til oplæsning og gennemgang.

e; Formødesedlen, dagsordensedlen og referatet er uarbejdet med piktogramtegninger af hensyn til mange medarbejdere/elever.

5.
Det afholdes en gang om året et kursus for repræsentanterne i medarbejderrådet (varighed er 1-3 dage). Det bestræbes at kurset bliver afholdt eksternt.

6.
Besluttet på Medarbejderrådsmødet 1.02.2012.