HK LOGO LOGO BLÅ 150x45px

Links

www.helsingorkommune.dk Helsingør Kommune
www.gribskov.dk Gribskov Kommune
www.hillerod.dk Hillerød Kommune
www.horsholm.dk Hørsholm Kommune
www.fredensborg.dk Fredensborg Kommune
www.halsnaes.dk Halsnæs Kommune
www.frederikssund-kom.dk Frederikssund Kommune
   
   
www.uuoresund.dk Ungdommens Uddannelsesvejledning i Fredensborg og Helsingør kommuner.
www.uu-center.dk UU-Center Midt Nordsjælland dækker Halsnæs, Hillerød og Gribskov kommuner
www.loforesund.dk LOF Øresund i Helsingør Fredensborg og Hørsholm er en aftenskole med kurser foredrag og undervisning i sprog gymnastik edb og anden voksenundervisning.
www.lof.dk/gilleleje LOF i Gribskov Kommune
www.egedammen.dk Egedammen har en bred vifte af uddannelsestilbud til unge og voksne personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
   
   
www.spuc.dk Støtte- og aktivitetscenter Nord (SPUC)
www.soelager.dk Sølager - beskyttet beskæftigelse og specialinstitution.
www.akucenter.dk AKUcenter tilbyder personer imellem 18 og 65 år med nedsat funktionsevne beskæftigelse efter servicelovens § 103 og 104 på afdelingerne Ejegod og Højagergaard.
www.rudeskov.dk Værkstederne ved Rude Skov tilbyder personer imellem 18 og 65 år med nedsat funktionsevne beskæftigelse.
   
   
www.helsingorkommune.dk/Voksne Helsingør Kommunes institutioner for voksne med særlige behov for støtte.
solskin.horsholm.dk Bofællesskabet Solskin er Hørsholm Kommunes botilbud for voksne udviklingshæmmede.
www.folstrup.dk Bo- og servicecentret Følstrup er et bosted for voksne med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne under Hillerød Kommune.
www.slugribskov.dk Botilbud til voksne med udviklingshæmning og autisme i Gribskov Kommune
www.granbohus.dk Granbohus - Fredensborg Kommunes ferie- og aflastningstilbud til hjemmeboende børn, unge og voksne med vidtgående fysisk- og/eller psykisk handicap
   
   
www.ligevaerd.dk Foreningsfællesskabet Ligeværd er et fællesskab dannet af 6 organisationer, der alle arbejder for eller med personer med særlige behov.
www.ulfweb.dk ULF er en forkortelse, som står for Udviklingshæmmedes LandsForbund. ULF er en forening for mennesker, der er udviklingshæmmede.
www.lev.dk LEV er en privat landsdækkende forening for udviklingshæmmede, pårørende og andre interesserede.
www.udvikling-i-dagtilbud.dk Projektets formål er at udvikle og forankre metoder til brugerinddragelse i dagtilbud for mennesker med udviklingshæmning.
www.clh.dk Center for Ligebehandling af Handicappede er et offentligt center, som arbejder for at skabe bedre vilkår for alle handi­capgrup­per i Dan­mark.
www.hmi.dk Hjælpemiddelinstituttet er et landsdækkende videncenter, der udvikler og formidler viden om, hvordan hjælpemidler og andre teknologiske løsninger kan bidrage til at inkludere og skabe bedst mulige vilkår i samfundet for mennesker med funktionsnedsættelser.
www.social.dk Velfærdsministeriet tager sig af børn, unge, familier, ældre, socialt udsatte grupper, handicappede, boliger o.s.v.
www.tilbudsportalen.dk Med tilbudsportalen vil Velfærdsministeriet give sagsbehandlere og borgere bedre overblik og styrke dialogen mellem borger og sagsbehandler.
Klik og se vores tilbud på portalen.
www.servicestyrelsen.dk Servicestyrelsens side om handicap.
www.oligo.dk Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning. Centeret informerer bl.a. om, hvordan de psykiske lidelser kommer til udtryk hos de udviklingshæmmede og hvilke behandlingsmuligheder, der findes.
www.kc-hil.dk Kommunikationscentret i Hillerød er et specialpædagogisk center på tale-, høre- og synsområdet samt området for kognitive vanskeligheder.
www.handicap.dk Danske Handicaporganisationer blev stiftet i 1934 som DSI - De Samvirkende Invalideorganisationer.
www.dhif.dk Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF)
www.dukh.dk DUKH - Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet - rådgiver i sager mellem en borger og en myndighed.
www.eusedenmark.dk EUSE Danmark - en europæisk forening, der arbejder for at fremmedudviklingen af beskyttet beskæftigelse
www.vidensnetvaerket.dk Vidensnetværket - handicap og beskæftigelse Samler og formidler viden om handicap og beskæftigelse. Find materialer om hvordan i kan skabe kontakt til virksomheder. Få desuden kontakt til virksomheder. Få desuden oplysninger om forskellige støtteordninger og støttetilskud.
   
www.levuk.dk Levuk, LEV´s Ungdomsklub, er en fritids- og ungdomsklub for unge med en nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.
www.oasen-sac.dk Aktivitetscentret Café Oasen er et fristed, hvor man kan være sammen med ligestillede.
www.tourdebornholm.dk Handicap TOUR de BORNHOLM et cykelløb for fysisk / psykisk udviklingshæmmede
www.solundfestivalen.dk Sølund Musik Festival.
www.vinterlege.dk Foreningen Vinterlege for Udviklingshæmmede er landsdækkende og har til formål at arrangere et årligt vinterarrangement, som henvender sig specielt til udviklingshæmmede.
www.ijobnu.dk Danmarks nye job- og informationsportal for virksomheder og personer med nedsat funktionsevne
www.potentialet.dk Kampagnen Udnyt potentialet handler om at få flere mennesker med handicap ud på de danske arbejdspladser.